welcome to http://2dar2.de

!به „تو در تو“ خوش آمدید

 

posts

اگر درد را احساس كردى ؛

زنده اى ..،

اما اگر درد ديگران را احساس كردى

انسانى !!!

If you feel pain;

you are alive..,

But if you feel the pain of others,

you are human!!!

Wenn du schmerzen fühlst;

dann bist du am Leben..,

Aber wenn du den Schmerz anderer fühlst,

dann bist du menschlich!!!


 


 شهریار

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند

بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند

همتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دست

طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند

بلبلی در سینه می‎نالد هنوزم کاین چمن

با خزان هم آشتی و گل‎فشانی می‎کند

ما به داغ عشقبازی‎ها نشستیم و هنوز

چشم پروین همچنان چشمک‎پرانی می‎کند

نای ما خاموش ولی این زهره‎ی شیطان هنوز

با همان شور و نوا دارد شبانی می‎کند

گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان

با همین نخوت که دارد آسمانی می‎کند

سالها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوز

در درونم زنده است و زندگانی می‎کند

با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من

خاطرم با خاطرات خود تبانی می‎کند

بی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی

چون بهاران می‎رسد با من خزانی می‎کند

طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند

آنچه گردون می‎کند با ما نهانی می‎کند

می‌رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان

دفتر دوران ما هم بایگانی می‌کند

شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید

ور نه قاضی در قضا نامهربانی می‎کند


آری، آری، زندگی زیباست

زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست

گر بیفروزیش

رقص شعله اش در هر کران پیداست

ورنه، خاموش است و خاموشی گناه ماست

زندگی را شعله باید برفروزنده

شعله ها را هیمه سوزنده

جنگلی هستی تو، ای انسان!

جنگل، ای روییده آزاده

آفتاب و باد و باران بر سرت افشان

جان تو خدمتگر آتش…

سربلند و سبزباش، ای جنگل انسان

زندگانی شعله می خواهد

سیاوش کسرایی                                                                               


 


“ نیچه „

از لحظه ای که بشر توانست وقایع را ثبت و ضبط کند

دیگر نه عصا مار شد

نه دریا شکافته شد

نه ماه به دونیم تقسیم شد

نه کودکی بدون پدر متولد شد 

نه مرده ای زنده شد

نه انسانی در دل ماهی رفت

نه شتری از دل کوه بیرون آمد

نه آتشی گلستان شد

نه انسانی با حیوانات سخن گفت

نه کسی سوار بر قالیچه ای پرواز کرد

و نه پیامبری ظهور کرد.Not to be absolutely certain is, I think, one of the essential things in rationality

BERTRAND RUSSELL
 

پهن کردن چتر تقدس بر سر نظام سیاسی یک سرزمین ، یکی از صدها اشتباه هولناکی هست که هرگز ترمیم نمی شود
زیرا چه آنهایی که این چتر را باز می کنند و چه توده مردمی که در ابتدا آن را می پذیرند، نمی‌دانند حکومت دستاوردی بشری‌ست و حاکمان نیز انسان‌هایی اند که شاید به انواع خطاها آلوده باشند
این اشتباه هولناک صاحبان قدرت را از دایره نقد بیرون می برد و لباسی آسمانی بر قامتشان می دوزد

وقتی نظام سیاسی مقدس شود دیگر نمی‌توان از کاستی‌های آن سخن گفت و هنگامی که اربابان قدرت مشروعیت خود را نه از سوی زمین، بلکه از آسمان دانستند‌‌؛ مسلما خود را پاسخگو به جامعه هم نمی‌دانند و به واسطه این توهم از مردم اطاعت مطلق و بی‌چون و چرا را طلب می کنند

جورج ریتزر

نظريه جامعه‌شناسی دوران معاصر 
Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.

(Wilhelm von Humboldt)